مدادشمعی http://roozberg.mihanblog.com 2020-09-18T07:52:56+01:00 text/html 2016-02-29T16:06:05+01:00 roozberg.mihanblog.com مداد شمعی ی http://roozberg.mihanblog.com/post/7 <span style="background-color: rgb(102, 0, 0);"><font color="#00CCCC" size="4">زمانی که من نام را فراموش کنم<br>لطف نام تو<br>چون خورشید صبحگاهی مرا سر شار خواهد کرد<br>تاگور<br><br><br><br><br><br>&nbsp;میدونی چرغا درختا قشنگن؟<br>چون....<br>()<br>دستاشون بالاهه ولی چیزی نمیخوان</font></span><br>کتاب!=<br><a href="http://persiandrive.com/161336">http://persiandrive.com/161336</a><br> text/html 2015-12-15T06:22:17+01:00 roozberg.mihanblog.com مداد شمعی مدادشمعی http://roozberg.mihanblog.com/post/5 <p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>سلام بچه ها لطفا ایمیلاتونو توقسمت پارافین بذارین تا با کنفرانس کلاس شروع شه</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>هر4شنبه ساعت5</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>ویک داستان خوب!</em></font><br><a href="http://persiandrive.com/334395">http://persiandrive.com/334395</a></p><p><font color="#663366"><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4"><em>دستها می سایم..</em></font></b></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em><br></em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>&nbsp; هرگز کسی چنین</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>به کشتن خود برنخواست</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>که من</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>به زندگی نشسته ام</em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>شاملو&nbsp; <br></em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em><br></em></font></p><p><font style="background-color: rgb(255, 255, 204);" size="4" color="#ff0000"><em>نوزاِد<font color="#cc33cc">دار</font></em></font></p> <p><em><font size="4" color="#33ff33"></font></em>&nbsp;</p> <p><font size="4" color="#33ff33"><em>&nbsp;گاهی فکر میکنم&nbsp; بادار شکار میکنی</em></font></p> <p><font size="4" color="#33ff33"><em>&nbsp;یا در شکار دار میزنی به کف پایم</em></font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;بندهای جوانه </font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;چکمه ی&nbsp;نیمکتِ زیر علامت سوال</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;عقاب در دستانم پر میکند&nbsp; ولخته ی چرک</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;روی چشمانش</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;به نوسان می آیم</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;وبارانی که هر لحظه قطع میشود وبعد</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;بیشتر از دار قالی میریزد</font></p> <p><font size="3" color="#33ff33">&nbsp;کسی روی دار دراز میکشد</font></p><p><font size="3" color="#33ff33"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">مدا</span><span style="color: rgb(102, 102, 102);">دشمعی</span></font></p><p style="color: rgb(102, 51, 102);"><font size="3"><br></font></p><p><font style="color: rgb(102, 51, 102);" size="3">تو</font><br><font size="3" color="#33ff33"><span style="color: rgb(102, 102, 102);"></span></font></p><p> </p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">ابرنیستی که پاره پاره شوی</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">دریا نیستی که غصه های آسمان راهم روی دلت بگذاری</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">زمین نیستی که دلت بسوزد</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به حال مورچه ای که در قطره ای غرق می شود</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">حتی به فکر رخت های روی بند هم نیستی </font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که مجبور می شوند دوباره گریه کنند</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو تنها </font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پشت شیشه</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایستاده ای و می گویی؛</font></p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p style="color: rgb(102, 51, 102);" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ای کاش باران ببارد)</font></p><p dir="rtl"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">الهام حاج هاشمی</span><br></font></p> text/html 2015-12-08T06:54:32+01:00 roozberg.mihanblog.com مداد شمعی اگرداغ باید http://roozberg.mihanblog.com/post/4 <font color="#CC33CC"><font size="5"><font size="4">مداد</font><font color="#666666"><font size="4">شمعی</font><br><font color="#33FF33"><font size="4"><br><br>دلم گرفته خونین وبرفیست<br>ازین برف گور زایید<br>نگه کن به فریاد شن ها <br>زآغوش خود تور زایید<br><br>به شلیک آخر امیدست<br><br>سری سرسپرده که آتش ندارد <br>درآغوش خودیک سیاوش ندارد<br>واینگونه آبستن ماه دیوار<br>بگردان بگردون که آتش ندارد<br><br>شبیه شترها به صحرا دویدم<br>واینگونه خودرا سراپاگزیدم <br>ببارابرابریشمی ناوکم را <br>که از داغ داغداران وزیدم<br><br>به گوشم رسد ناله ی کاروانها<br>وتنها وطن، کاج این باغبان ها<br>پرم پرچمی بر قفسهاست<br>زبان بازوان و قلم در کمانهاست<br><br>اگرداغ باید اگر داغ باید<br></font></font></font></font></font>