مدادشمعی tag:http://roozberg.mihanblog.com 2018-12-12T09:41:25+01:00 mihanblog.com ی 2016-02-29T16:06:05+01:00 2016-02-29T16:06:05+01:00 tag:http://roozberg.mihanblog.com/post/7 مداد شمعی زمانی که من نام را فراموش کنملطف نام توچون خورشید صبحگاهی مرا سر شار خواهد کردتاگور میدونی چرغا درختا قشنگن؟چون....()دستاشون بالاهه ولی چیزی نمیخوانکتاب!=http://persiandrive.com/161336 زمانی که من نام را فراموش کنم
لطف نام تو
چون خورشید صبحگاهی مرا سر شار خواهد کرد
تاگور

 میدونی چرغا درختا قشنگن؟
چون....
()
دستاشون بالاهه ولی چیزی نمیخوان

کتاب!=
http://persiandrive.com/161336
]]>
مدادشمعی 2015-12-15T06:22:17+01:00 2015-12-15T06:22:17+01:00 tag:http://roozberg.mihanblog.com/post/5 مداد شمعی سلام بچه ها لطفا ایمیلاتونو توقسمت پارافین بذارین تا با کنفرانس کلاس شروع شههر4شنبه ساعت5ویک داستان خوب!http://persiandrive.com/334395دستها می سایم..  هرگز کسی چنینبه کشتن خود برنخواستکه منبه زندگی نشسته امشاملو  نوزاِددار    گاهی فکر میکنم  بادار شکار میکنی  یا در شکار دار میزنی به کف پایم  بندهای جوانه  چکمه ی نیمکتِ زیر علامت سوال  عقاب در دستانم پر میکند  ولخته ی چرک  روی چشمانش  به نوسان می آیم  وبارانی سلام بچه ها لطفا ایمیلاتونو توقسمت پارافین بذارین تا با کنفرانس کلاس شروع شه

هر4شنبه ساعت5

ویک داستان خوب!
http://persiandrive.com/334395

دستها می سایم..


  هرگز کسی چنین

به کشتن خود برنخواست

که من

به زندگی نشسته ام

شاملو 


نوزاِددار

 

 گاهی فکر میکنم  بادار شکار میکنی

 یا در شکار دار میزنی به کف پایم

 بندهای جوانه

 چکمه ی نیمکتِ زیر علامت سوال

 عقاب در دستانم پر میکند  ولخته ی چرک

 روی چشمانش

 به نوسان می آیم

 وبارانی که هر لحظه قطع میشود وبعد

 بیشتر از دار قالی میریزد

 کسی روی دار دراز میکشد

مدادشمعی


تو

 

ابرنیستی که پاره پاره شوی

 

 

دریا نیستی که غصه های آسمان راهم روی دلت بگذاری

 

 

زمین نیستی که دلت بسوزد

 

                    به حال مورچه ای که در قطره ای غرق می شود

 

 

حتی به فکر رخت های روی بند هم نیستی

 

                                  که مجبور می شوند دوباره گریه کنند

 

 

 

                                  تو تنها

 

                                  پشت شیشه

 

                                  ایستاده ای و می گویی؛

 

                                                     (ای کاش باران ببارد)

الهام حاج هاشمی

]]>
اگرداغ باید 2015-12-08T06:54:32+01:00 2015-12-08T06:54:32+01:00 tag:http://roozberg.mihanblog.com/post/4 مداد شمعی مدادشمعیدلم گرفته خونین وبرفیستازین برف گور زاییدنگه کن به فریاد شن ها زآغوش خود تور زاییدبه شلیک آخر امیدستسری سرسپرده که آتش ندارد درآغوش خودیک سیاوش نداردواینگونه آبستن ماه دیواربگردان بگردون که آتش نداردشبیه شترها به صحرا دویدمواینگونه خودرا سراپاگزیدم ببارابرابریشمی ناوکم را که از داغ داغداران وزیدمبه گوشم رسد ناله ی کاروانهاوتنها وطن، کاج این باغبان هاپرم پرچمی بر قفسهاستزبان بازوان و قلم در کمانهاستاگرداغ باید اگر داغ باید مدادشمعی


دلم گرفته خونین وبرفیست
ازین برف گور زایید
نگه کن به فریاد شن ها
زآغوش خود تور زایید

به شلیک آخر امیدست

سری سرسپرده که آتش ندارد
درآغوش خودیک سیاوش ندارد
واینگونه آبستن ماه دیوار
بگردان بگردون که آتش ندارد

شبیه شترها به صحرا دویدم
واینگونه خودرا سراپاگزیدم
ببارابرابریشمی ناوکم را
که از داغ داغداران وزیدم

به گوشم رسد ناله ی کاروانها
وتنها وطن، کاج این باغبان ها
پرم پرچمی بر قفسهاست
زبان بازوان و قلم در کمانهاست

اگرداغ باید اگر داغ باید
]]>